اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی–پمپ افقی)

(صندوقی-پمپ افقی) CD اجزاء دستگاه های سری