لیست قیمت محصولات

لیست قیمت پاییز 1402

CD 600

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 47
 • قطر کارگیر: 55 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 40 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 800

دستگاه سبک شور - پمپ افقی - Top Table
میلیون تومان 64/7
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 1000

دستگاه سبک شور - پمپ عمودی
میلیون تومان 79
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 1000

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 77
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

CD 1000

سبک شور - پمپ عمودی- مشعل فابریک
میلیون تومان 87
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز
پرفروش

CD 1000

استیل - دستگاه سبک شور - پمپ افقی- Top Table
میلیون تومان 73
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 1200

استیل - دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 118
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 89
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 89
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 92
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 95
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 7.5 اسب سه فاز
پرفروش

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 97
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 1200

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 102
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

CD 1500

نیمه سنگین و سنگین شور- پمپ عمودی
میلیون تومان 114
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 7.5 اسب سه فاز
پرفروش

CD 1500

نیمه سنگین و سنگین شور - پمپ افقی
میلیون تومان 119
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

R 1200

نیمه سنگین شور - پمپ افقی
میلیون تومان 137
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 7.5 اسب سه فاز

R 1200

نیمه سنگین شور - پمپ عمودی
میلیون تومان 142
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

R 1800

دستگاه سنگین شور - پمپ افقی
میلیون تومان 182
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

R 1800

دستگاه سنگین شور - پمپ عمودی
میلیون تومان 176
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز

R...S

دستگاه سنگین شور - پمپ عمودی
میلیون تومان 179
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز

B 1800

دستگاه سنگین شور - پمپ افقی
میلیون تومان 179
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 3 اسب تک فاز

B 1800

دستگاه سنگین شور- پمپ عمودی
میلیون تومان 179
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز

B 2000

سنگین و فوق سنگین شور - پمپ افقی
میلیون تومان 197
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز

R 2000

دستگاه سبک شور - پمپ افقی
میلیون تومان 197
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز

R 2200

دستگاه فوق سنگین شور- پمپ افقی
میلیون تومان 237
 • قطر کارگیر: 100 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز

R 2500

دستگاه فوق سنگین شور- پمپ افقی
میلیون تومان 297
 • قطر کارگیر: 80 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 45 سانتی متر
 • حجم مخزن: 160 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز

R 3000

دستگاه فوق سنگین شور- پمپ افقی
میلیون تومان 597
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:65 سانتی متر
 • حجم مخزن: 350 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز