لیست قیمت محصولات

لیست قیمت دستگاه های قطعه شویی
بهسازماشین - زمستان 1402

لیست قیمت دستگاه های قطعه شویی بهسازماشین - زمستان 1402

CD 600

دستگاه قطعه شویی
CD600 1H-2H1F-P
میلیون تومان 57
 • دسته بندی: فوق سبک شور
 • قطر کارگیر: 58 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 40 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب

CD 700

دستگاه قطعه شویی
CD700 S-1H-2H1F-P-T
میلیون تومان 64/7
 • دسته بندی: سبک شور
 • قطر کارگیر: 63 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 140 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 800

دستگاه قطعه شویی
CD800 1H-2H1F-P-T
میلیون تومان 71/9
 • دسته بندی: سبک شور
 • قطر کارگیر: 78 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب

CD 1000

دستگاه قطعه شویی
CD1000 1V-4H3F-P
میلیون تومان 87
 • دسته بندی: سبک شور​
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

CD 1000

دستگاه قطعه شویی
CD1000 1H-4H3F-P
میلیون تومان 82/7
 • دسته بندی: سبک شور​​
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

CD 1000

دستگاه قطعه شویی
CD1000 1V-3H1F-F
میلیون تومان 97/7
 • دسته بندی: سبک شور​​
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 540 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
پرفروش

CD 1000

دستگاه قطعه شویی
CD1000 S-1H-2H1F-P-T
میلیون تومان 79/7
 • دسته بندی: سبک شور​​
 • قطر کارگیر: 90 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 S-1H-5.5H3F-F
میلیون تومان 129
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 1H-4H3F-P
میلیون تومان 95/7
 • دسته بندی: سبک و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 1H-5.5H3F-P
میلیون تومان 99
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 2H-3H1F-P
میلیون تومان 109
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیری: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 2اسب تک فاز
پرفروش

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 1V-5.5H3F-F
میلیون تومان 114/7
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 1V-7.5H3F-F-T-D
میلیون تومان 125/7
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

CD 1200

دستگاه قطعه شویی
CD1200 2H-3H1F-F-T-D
میلیون تومان 127
 • دسته بندی: سبک شور​​ و نیمه سنگین شور
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 2عدد پمپ 3اسب تک فاز

CD 1500

دستگاه قطعه شویی
CD1500 1V-7.5H3F-F-T-D
میلیون تومان 135/7
 • دسته بندی: نیمه سنگین شور پلاس
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 950 لیتر
 • قدرت پمپ: 7.5 اسب سه فاز
پرفروش

CD 1500

دستگاه قطعه شویی
CD1500 1H-7.5H3F-F-D
میلیون تومان 129
 • دسته بندی: نیمه سنگین شور پلاس
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

CD 1500

دستگاه قطعه شویی
CD1500 S-1H-5.5H3F-F-T-D
میلیون تومان 159/7
 • دسته بندی: نیمه سنگین شور پلاس
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 600 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب

CD 1500

دستگاه قطعه شویی
CD1500 2H-3H1F-F-T-D
میلیون تومان 139
 • دسته بندی: نیمه سنگین شور پلاس
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3 اسب تک فاز

R 1200

دستگاه قطعه شویی
R1200 2H-3H1F-F
میلیون تومان 149
 • دسته بندی: سنگین شور
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 900 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز

R 1200

دستگاه قطعه شویی
R1200 1V-7.5H3F-F
میلیون تومان 144/7
 • دسته بندی: سنگین شور
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

R 1800

دستگاه قطعه شویی
R1800 2V-3H1F-F
میلیون تومان 197/7
 • دسته بندی: سنگین شور
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز

R 1800

دستگاه قطعه شویی
R1800 1V-10H3F-F
میلیون تومان 193/7
 • دسته بندی: سنگین شور
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب

R 1800 Tall

دستگاه قطعه شویی
R1800 1V-15H3F-F
استعلامی
 • دسته بندی: سنگین شور
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: قابل تغییر از100تا 290 cm
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز یا 20 اسب سه فاز

R 2000

دستگاه قطعه شویی
R2000 1H-15H3F-F
میلیون تومان 219
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 180 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1300 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب

R 2200

دستگاه قطعه شویی
R2200 2H-10H3F-F
میلیون تومان 249
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 200 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب

R 2500

دستگاه قطعه شویی
R2500 2H-10H3F-F
میلیون تومان 312/7
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 230 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 2000لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب

R 2700

دستگاه قطعه شویی
R2700 2H-10H3F-F
میلیون تومان 364/7
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 250 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2250 لیتر
 • قدرت پمپ:دو عدد پمپ 10 اسب

R 3000

دستگاه قطعه شویی
R3000 2H-15H3F-F
میلیون تومان 566
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 290 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2300 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 15 اسب

B 1800

دستگاه قطعه شویی
B1800 1H-10H3F-F-D
میلیون تومان 199/7
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 145-140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب | جرثقیل طبق سفارش

B 1800

دستگاه قطعه شویی
B1800 2H-3H1F-F-D
میلیون تومان 203/7
 • دسته بندی: فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 145-140سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز | جرثقیل طبق سفارش

B 2000

دستگاه قطعه شویی
B2000 1H-15H3F-F-D
میلیون تومان 223/9
 • دسته بندی:سنگین و فوق سنگین شور
 • قطر کارگیر: 165-160 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب