لیست محصولات

فیلتر دسته بندی محصولات
فیلتر بصری

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 2H-2H1F-P

 • قطر کارگیری: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 2اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: S-1H-5.5H3F-F

139

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب

دستگاه قطعه شویی

CD1000

مدل: S-1H-5.5H3F-F

 • قطر کارگیر: 90 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1000

مدل: 1V-3H1F-F

 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 540 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1000

مدل: 1H-4H3F-P

 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1000

مدل: 1V-4H3F-P

89

 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD800

مدل: 1H-2H1F-P-T

 • قطر کارگیر: 78 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب

دستگاه قطعه شویی

CD700

مدل: S-1H-2H1F-P-T

 • قطر کارگیر: 63 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 140 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD600

مدل: 1H-2H1F-P

59

 • قطر کارگیر: 58 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 40 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب

دستگاه قطعه شویی

R1200

مدل: 2H-3H1F-F

149

 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 900 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

R2500

مدل: 2H-10H3F-F

 • قطر کارگیر: 230 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب

دستگاه قطعه شویی

B1800

مدل: 2H-3H1F-F-D

 • قطر کارگیر: 145-140سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3اسب تک فاز | جرثقیل طبق سفارش

دستگاه قطعه شویی

B1800

مدل: 1H-10H3F-F-D

 • قطر کارگیر: 140-145 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب | جرثقیل طبق سفارش

دستگاه قطعه شویی

R1800

مدل: Tall 1V-15H3F-F

 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: قابل تغییر از100تا 290 cm
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز یا 20 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

R1800

مدل: 1V-10H3F-F

 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب

دستگاه قطعه شویی

R1800

مدل: 2V-3H1F-F

 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

B2000

مدل: 1H-15H3F-F-D

 • قطر کارگیر: 165-160 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب

دستگاه قطعه شویی

R3000

مدل: 2H-15H3F-F

566

 • قطر کارگیر: 290 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2300 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 15 اسب

دستگاه قطعه شویی

R2700

مدل: 2​H-10H3F-F

 • قطر کارگیر: 250 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2250 لیتر
 • قدرت پمپ:دو عدد پمپ 10 اسب

دستگاه قطعه شویی

R2200

مدل: 2H-10H3F-F

249

 • قطر کارگیر: 200 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب

دستگاه قطعه شویی

R2000

مدل: 1H-15H3F-F

219

 • قطر کارگیر: 180 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1300 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب

دستگاه قطعه شویی

R1200

مدل: 1V-7.5H3F-F

 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1500

مدل: 2H-3H1F-F-T​-D

139

 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1500

مدل: 1H-7.5H3F-F-D

129

 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1500

مدل: S-1H-5.5H3F-F-T-D

 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 600 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1V-7.5H3F-F-T-D

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1V-5.5H3F-F-T-D

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1V-5.5H3F-F

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1H-7.5H3F-P

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1500

مدل: 1V-7.5H3F-F-T-D

 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 950 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 2H-3H1F-F-T-D

127

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 2عدد پمپ 3اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1H-4H3F-F

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز

دستگاه قطعه شویی

CD1200

مدل: 1H-5.5H3F-P

99

 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز