پمپ عمودی

این نمونه پمپ به صورت غرق آبی در داخل دستگاه قرار می گیرد و باکسی جداگانه برای پمپ دارا می باشد. این نمونه پمپ ها به خاطر نوع قرار گیری در دستگاه ،فشاری بالاتر از پمپ های افقی را دارا می باشد .دسترسی بسیار راحت به پمپ و دینام را ارائه می دهدو به خاطر نوع ساختارش بدون فیبر و فنر می باشد.و استهلاک موجود در پمپ های افقی را برطرف کرده است.

پمپ افقی

در این نمونه پمپ،دستگاه ها فضای کمتری را اشغال کرده پمپ به صورت افقی در زیردستگاه قرار می گیرد فشاری متناسب و پرقدرت را ارائه می دهد استهلاک این نمونه پمپ به خاطر نوع پمپ و قرارگیری پمپ فیبر و فنرمی باشد. (فیبر و فنر قطعه ای کوچک بین پروانه و دینام دستگاه است که اجازه ورود آب به دینام را نمی دهد). بستگی به کارکرد و دمای آب عمر متوسط فیبر و فنر1 سال است .این نمونه پمپ بیرون از آب قرار می گیرد.

Print Friendly, PDF & Email
برچسبی وجود ندارد

Related posts