دستگاه قطعه شویی

CD1500

CD1500

Home › Projectsدستگاهی است با قطر کارگیری مناسب نسبت به فضای اشغال شده که می تواند قطعاتی به قطر 135 را به ارتفاع 70 سانتی متر در داخل دستگاه قرار...
Read More
B1800

B1800

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1800دستگاه قطعه شوی...
Read More
B2000

B2000

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B2000دستگاه قطعه شوی...
Read More
R1800

R1800

Home › Projects این دستگاه ها طراحی بسیار زیبا و قطر کارگیری بسیار مناسب و ارتفاع کارگیری قابل قبول، تغییر با توجه به سفارش مشتریان می باشد. R1800دستگاه قطعه شوی...
Read More
R2000

R2000

Home › Projectsدستگاهی با قطر کارگیری 70/1 ارائه خواهد شد که قابلیت شستشوی قطعات فوق سنگین رامی تواند ارائه دهد این نمونه دستگاه بیشتر برای شرکت های جاده سازی و...
Read More
R2500

R2500

Home › Projectsدستگاه R 2500 بیشتر برای شرکت های مهم و بزرگ که خطر کارگیری برای آنها اهمیت دارد و مورد استفاده قرار گرفته ،ماشین های تولید کننده برق ،لنج...
Read More
CD1400

CD1400

Home › Projectsدستگاهی است با قطر کارگیری مناسب نسبت به فضای اشغال شده که می تواند قطعاتی به قطر 135 را به ارتفاع 70 سانتی متر در داخل دستگاه قرار...
Read More
R1800S

R1800S

Home › Projectsاین مدل دستگاه طراحی شده برای قطعاتی با ارتفاع بلند و قطر کارگیری یک متر و ۵۰ سانتی متر میباشد.کم استهلاک بودن دستگاه با توجه به ارتفاع کارگیری...
Read More
B1600

B1600

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1600دستگاه قطعه شوی...
Read More
CD800

CD800

Home › Projectsاین نمونه دستگاه برای تراشکاری های سیلندر و سر سیلندرسواری و منحصرا برای ماشین های سبک طراحی شده که با فضای کم قطر کارگیری مناسب و حجم مخزنی...
Read More