قدرت دستگاه قطعه شویی

تست قدرت پاشش آب در دستگاه قطعه شویی بهساز ماشین

دستگاه قطعه شویی

نام محصول
مدل
استعلام قیمت؟
میلیون تومان

توضیحات