نظافت دستگاه های قطعه شویی، پودر شست و شوی قطعه شویی