مشخصات کلی دستگاه ها یکی از مشخصات کلی دستگاه های شرکت بهساز ماشین این است که از ورق 3 میلی متر به بالا تهیه شده است. همه دستگاه ها دارای...