گلدانی دستگاه قطعه شویی، رفع معایب گلدانی، باز و بسته کردن گلدانی