سری B یا مکعبی

برای کارگاه هایی با فضای مناسب
B1600

B1600

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1600دستگاه قطعه شوی...
Read More
B2000

B2000

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B2000دستگاه قطعه شوی...
Read More
B1800

B1800

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1800دستگاه قطعه شوی...
Read More