سری B یا مکعبی

برای کارگاه هایی با فضای مناسب

آذر 25, 1395

B1600

این نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1600 […]
آذر 25, 1395

B2000

دستگاه قطعه شوی B2000 از دستگاه های بهساز ماشین با ایده گرفتن از نمونه های شرقی اروپایی بازطراحی شده و ویژه کارگاه هایی با فضای مناسب […]
آذر 25, 1395

B1800

این نمونه از دستگاه های بهساز ماشین با ایده گرفتن از نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای […]