سری R

دستگاه قطعه شویی R1200-13

دستگاه قطعه شویی

R1200
2H-3H1F-F
154/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 900 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1200-6

دستگاه قطعه شویی

R1200
1V-7.5H3F-F
149
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
R1800

دستگاه قطعه شویی

R1800
2V-3H1F-F
199
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-5

دستگاه قطعه شویی

R1800
1V-10H3F-F
197
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-Tall

دستگاه قطعه شویی

R1800
Tall 1V-15H3F-F
استعلام
- - -
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: قابل تغییر از100تا 290 cm
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز یا 20 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی 2-R2000

دستگاه قطعه شویی

R2000
1H-15H3F-F
227
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 180 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1300 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سری1-R2500

دستگاه قطعه شویی

R2200
2H-10H3F-F
259
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 200 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-3

دستگاه قطعه شویی

R2500
2H-10H3F-F
319/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 230 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-4

دستگاه قطعه شویی

R2700
2​H-10H3F-F
377
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 250 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2250 لیتر
 • قدرت پمپ:دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز