فوق سنگین شور

دستگاه قطعه شویی 2-R2000

دستگاه قطعه شویی

R2000
1H-15H3F-F
227
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 180 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1300 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سری1-R2500

دستگاه قطعه شویی

R2200
2H-10H3F-F
259
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 200 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-3

دستگاه قطعه شویی

R2500
2H-10H3F-F
319/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 230 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-4

دستگاه قطعه شویی

R2700
2​H-10H3F-F
377
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 250 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2250 لیتر
 • قدرت پمپ:دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-2

دستگاه قطعه شویی

R3000
2H-15H3F-F
566
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 290 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2300 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 15 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شوییB2000-1

دستگاه قطعه شویی

B2000
1H-15H3F-F-D
223/9
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 165-160 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز